Colonial Town of Ouro Preto

Ouro Preto | Minas Gerais | Brazil


Colonial Town of Ouro Preto