Fort San Sebastian

Shama | Western | Ghana


Fort San Sebastian